Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,  ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154484;                         NIP: 631-23-69-557, Regon: 278031278, kapitał zakładowy: 850.080,00 zł.

Dane kontaktowe:

 1. Adres pocztowy: Salon Oświetlenia elstilo

                            ul. Prószkowska 54

                             45-758 Opole

 1. Adres poczty elektronicznej: esklep@elstilo.com.pl
 2. Numer telefonu: (+48) 695 231 854

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

 

§ 1.  Postanowienia ogólne.

 

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie Sklepu internetowego;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 3. SprzedawcaPrzedsiębiorstwo el12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,  ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154484; NIP: 631-23-69-557, Regon: 278031278, kapitał zakładowy: 850 080,00 zł.;
 4. Salon – prowadzony przez Sprzedawcę Salon Oświetlenia elstilo, ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole, adres e-mail: esklep@elstilo.com.pl, telefon (+48) 695 231 854;
 5. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy pod adresem: www.elstilo.com.pl.
 6. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.)
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta                                                                                                                 (Dz. U. 2014, poz. 827, tekst jednolity Dz. U.2017 poz. 683 z późn. zm.)

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystanie ze Sklepu internetowego, a w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów.

3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe  oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.  Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej:
  1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  3. Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  5. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, wspierana tylko na systemach Mac OS
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,
 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 2. Rejestracja i logowanie

 

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Newsletter. Świadczenie powyższych Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.

3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.elstilo.com.pl.

4. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

5. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

6. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.elstilo.com.pl „Logowanie/Rejestracja”.

7. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła, imienia i nazwiska, adresu Klienta, numeru telefonu, a w przypadku firmy także nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy.  W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

8.  Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w następujący sposób: po zalogowaniu na Konto Klienta w zakładce „moje konto” poprzez naciśniecie „usuń konto” lub przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   esklep@elstilo.com.pl  albo w formie pisemnej na adres pocztowy Salonu Oświetlenia elstilo wskazany w § 1 ust. 1 pkt.4 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający:  przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sytuacji przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

12. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 3. Zamówienie

 

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem konta.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Do złożenia zamówienia potrzebne jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych oznaczone jako obligatoryjna oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.elstilo.com.pl skompletować zamówienie, założyć konto zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu, zalogować się do konta, wybrać sposób płatności i dostawy, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Klient przechodząc do „koszyka” widzi produkty,  które wybrał i po naciśnięciu „kontynuuj” musi zalogować się, jeżeli posiada konto lub utworzyć konto, jeżeli wcześniej go nie założył. Następnie wybiera formę płatności i sposób dostawy, dane do dostawy i dane do faktury pobierane są automatycznie i są to dane, które Klient podał przy zakładaniu konta. 

6. Jeżeli Klient uzna, ze dane do dostawy lub dane do faktury mają być inny niż te podane przy zakładaniu konta,  można  je edytować wypełniając  poszczególne pola, których zmiana ma dotyczyć.

7.Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego  w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

8. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu płatności i dostawy, danych do dostawy i danych do faktury.

9. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu płatności i dostawy. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przy zakładaniu Konta zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz informacją dla konsumentów, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 4 Forma płatności i sposób dostawy

 

1. W Sklepie internetowym można wybrać formy płatności i sposób dostawy, które szczegółowo opisane są wraz z podaniem ich kosztów w zakładce „Formy płatności

2. Klient może dokonać płatności gotówką przy odbiorze od kuriera (za pobraniem), gotówką lub kartą płatniczą w punkcie odbioru bądź przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności. Informacje znajdują się na Stronie internetowej w zakładce Formy płatności

3. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną wysłane po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przy zakładaniu Konta Klienta. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności w punkcie odbioru, odbioru  towaru wraz z płatnością należy dokonać w terminie 10 dni roboczych od dnia  potwierdzenia przez sklep dostępności towaru w punkcie odbioru.

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem płatności należy dokonać przy odbiorze przesyłki.

6. Klient może odebrać zamówiony towar w jednym z punktów odbioru , zamówić dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej informacje znajdują się na Stronie internetowej w zakładka Koszty dostawy

 

 

§ 5. Ceny towarów, czas i forma realizacji zamówienia

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonie obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

7. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także Sprzedawca zapewnia możliwość odbiór towaru w jednym z punktów odbioru towaru.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się realizować zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dani zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

§ 6. Reklamacja

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2.Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja złożona przez konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamacja proszę kierować do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. jako właściciela sklepu. Reklamację można złożyć w Salonie Oświetlenia elstilo, ul. ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole, wysłać pocztą na w/w adres Salonu Oświetlenia elstilo, wysłać na adres e-mail esklep@elstilo.com.pl, numer telefonu: (+48) 695 231 854.

4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego wzór formularza Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.

5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Salonu Oświetlenia elstilo, ul. ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym określonych w § 2 ust. 1 Klient może składać w dowolnej formie. Reklamacja proszę kierować do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. jako właściciela sklepu. Reklamację można złożyć w Salonie Oświetlenia elstilo, ul. ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole, wysłać pocztą na w/w adres Salonu Oświetlenia elstilo, wysłać na adres e-mail esklep@elstilo.com.pl, numer telefonu: (+48) 695 231 854.

9. Składając reklamację związaną ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data nieprawidłowości, wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. Do sprzedaży Klientom nie będącym Konsumentami nie mają zastosowania regulacje zawarte od art. 556 do art. 576. Kodeksu cywilnego.

11. Postanowienia niniejszego § 6 ust. 1 do 9 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy dla Klientów będących Konsumentami

1.  Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części, dla pozostałych umów- od dnia zawarcia umowy.

3.Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Salon Oświetlenia elstilo, ul. ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@elstilo.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Salon Oświetlenia elstilo ul. Prószkowska 54, 45-758 Opole.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Postanowienia niniejszego § 7 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

3) uprawniony jest do wniesienia skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. 

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

6. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sklepem korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.)

7. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§ 9. Newsletter

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sprzedawcę  Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

§ 10. Dane osobowe i polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,  ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154484; NIP: 631-23-69-557, Regon: 278031278, kapitał zakładowy: 850 080,00 zł.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie, marketingu produktów oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta przez Klienta.

6. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w zakresie teleinformatycznym, obsługi płatności oraz dostawy towaru - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych a także żądania ograniczenia ich przetwarzania i w tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą. Klient ma prawo wnieść  skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności

 

§ 11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Postanowienia niniejszego § 11 nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 12. Postanowienia Końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.elstilo.com.pl  odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumentów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego  oraz  ustawy o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają powyższe przepisy prawa i należy je stosować.

4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” oraz w formie pdf do pobrania w zakładce „Regulamin”

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego  wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie go na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 ust. 10 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu, wzór formularza reklamacji – załącznik nr 3 do Regulaminu.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dla konsumentów oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 22¹ Kodeksu cywilnego)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest  Przedsiębiorstwo el12 sp. z o.o. z siedziba w Opolu, ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, adres poczty elektronicznej(e-mail)  esklep@elstilo.com.pl, numer telefonu (+48) 695 231 854  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres esklep@elstilo.com.pl, lub pocztą wysłane na adres:

 

„Salon Oświetlenia elstilo

ul. Prószkowska 54

45-758 Opole”

                                                      

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

        Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres

„Salon Oświetlenia elstilo

ul. Prószkowska 54,

45-758 Opole”

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

…………………………….

Miejscowość, data

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

    Przedsiębiorstwo el12 sp. z o.o.

    ul. Św. Anny 5

     45-117 Opole

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………..

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………….

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..……………………………

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..…………………………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1      podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

²     podać, jeżeli umowa dotyczy zakupu towaru

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu                               

…………………………….

Miejscowość, data

                                                                                                                      Przedsiębiorstw el12 sp. z o.o.

                                                                                              ul. Św. Anny 5

                                                                                              45-117 Opole

 

REKLAMACJA

 

Osoba reklamująca:

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………

 

Adres……………………………………………………………………………………………

 

Telefon…………………………………………E-mail………………………………………...

 

Dane dotyczące reklamowanego towaru:

 

Nazwa towaru…………………………………………………………………………………...

 

Data nabycia…………………………………………………………………………………….

 

Na potwierdzenie nabycia towaru w załączeniu przedkładam dowód zakupu (np. paragon, faktura, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.)

 

Numer faktury…………………………………………………………………………………...

 

Przyczyny reklamacji:

 

Opis wady…………………………………………………………………………………….....

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

………………………………………………………………………………………………......

 

Kiedy i w jakich okolicznościach została stwierdzona wada…………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Żądanie reklamującego ……………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

 

e-mail          telefonicznie             pisemnie na w/w adres        inny …………………………..

 

 

                                                                      

                                                                       …………………………

                                                                       Podpis osoby składającej reklamację

 

Niniejszy wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Państwo nie muszą korzystać, ani się nim kierować.

 

Pobierz aktualny regulamin w formie PDF

ARCHIWUM

 1. Regulamin do 22.08.2021

 2. Regulamin do 09.07.2018

 3. Regulamin do 02.02.2016

 4. Regulamin do 24.12.2014